Про журнал

Галузь та проблематика

Основна галузь науки, яка розглядається в журналі:

 • Механічна інженерія.

Проблематика статей журналу

 • Моделювання робочих процесів машин;
 • Гірничі та піднімально-транспортні машини;
 • Будівельні машини і технологічне обладнання;
 • Землерийні, дорожні та меліоративні машини;
 • Автоматизація і інформаційні технології.

Періодичність випуску:

2 випуски на рік

Процес рецензування

 1. Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов'язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.
 2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 3. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 4. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.
 6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 7. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 8. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 10. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора. Проте, коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Відповідальність сторін

1. Авторські обов’язки:

 • Автори зобов’язані брати участь в процесі рецензування;
 • Усі автори повинні внести свій вклад в дослідження, що відображається в матеріалах статті;
 • Всі дані в статті повинні бути реальними та справжніми;
 • Усі автори зобов’язані надавати спростування у разі виправлення помилок;
 • Автори несуть відповідальність за зміст та достовірність результатів дослідження.

2. Експертна оцінка / Відповідальність рецензентів:

 • Судження повинні бути об’єктивними;
 • У рецензента не повинно бути конфлікту інтересів стосовно досліджень, авторів та/або спонсорів наукових досліджень;
 • Розгляд  статті повинен бути конфіденційним.

3. Редакційні обов’язки:

 • Редактори мають повноваження відхилити/прийняти статтю;
 • При виявленні помилок, сприяти публікації спростування;
 • Приймати тільки паперові матеріали статті, коли є підстави зберегти анонімність авторів;
 • У разі виявлення плагіату, редактори мають право відхилити матеріал статті;
 • Не повинні мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які вони відхиляють/приймають.
 
 

Етичні зобов’язання авторів

1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.

2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція збірнрика не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.

3. Журнальний об'єм є обмеженим ресурсом, тому автор зобов'язаний використовувати його розумно і економно.

4. Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в цій області могли повторити цю роботу. Якщо буде потрібно, автор повинен докласти прийнятних зусиль для того, щоб надати іншим дослідникам зразки незвичайних матеріалів, які не можуть бути отримані яким-небудь іншим способом; при цьому приймаються відповідні угоди про передачу матеріалів, що обмежують область використання таких матеріалів, щоб захистити законні інтереси авторів.

5. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення. Автор зобов'язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов'язані з цим повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.

6. У роботі чітко вказуються будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов’язані з проведеними дослідженнями.

7. Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи споріднених систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт про кожен аспект загального дослідження.

8. При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати редактора про споріднені рукописи автора, представлені або прийняті до друку. Копії цих рукописів мають бути представлені редакторові, і мають бути вказані їх зв'язки з рукописом, представленим до публікації.

9. Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого журналом або відкликаного автором рукопису. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Проте, при наданні такого рукопису редактор має бути оповіщений про більш раннє повідомлення, а це попереднє повідомлення має бути процитоване в цьому рукописі.

10. Автор повинен чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не має бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого ця інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, представлених для отримання грантів, слід поводитися так само.

11. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті у відповідних випадках можуть містити подібну критику. Персональна критика, проте, не може вважатися доречною ні за яких обставин.

12. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі "Вдячності". Адміністративні стосунки з цим дослідженням самі по собі не є основою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відмітити значну адміністративну допомогу в роботі). Особи, що померли і задовольняють сформульованим вище критеріям, мають бути включені до числа авторів, а у примітці має бути вказана дата їх смерті. В якості автора або співавтора не можна вказувати фіктивні імена. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи і листується з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.

13. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових інтересів якої-небудь компанії, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукописі.

 
 

Етичні зобов'язання редакторів журналу

1. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редактор може, проте, взяти до уваги зв'язок рукопису, що розглядається в даний момент, з іншими, представленими раніше роботами тих ж самих авторів.

3. Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.

4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на думці, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового напряму відносно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.

5. Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

6. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

7. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

8. Редактор повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

9. Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.

10. Неопублікована інформація, аргументи або інтерпретації, розкриті в представленому рукописі, можуть бути використані у власних дослідженнях редактора тільки з відома автора. Якщо рукопис настільки близько пов'язаний із нинішніми або минулими дослідженнями редактора, що може виникнути конфлікт інтересів, редактор повинен вжити заходи до того, щоб яка-небудь інша кваліфікована особа перейняла на себе редакційну відповідальність за цей рукопис.

11. Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

12. Автор може зажадати, щоб редактор не використав деяких рецензентів при розгляді рукопису. Проте редактор може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо він відчуває, що їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийняте, наприклад, у тому випадку, коли є серйозні протиріччя між цим рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.

 
 

Політика конфліктів інтересів

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди Автора.
Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-яким з Авторів, компаніями або іншими організаціями, пов'язаними
з представленої роботою.

 
 

Запозичення і плагіат

Редакційна колегія журналу при розгляді статті може провести перевірку матеріалу за допомогою системи Антиплагіат. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE.

 
 

Політика розміщення препринтів та постпринтів

У процесі подачі статті автору необхідно підтвердити, що стаття не була опублікована або не була прийнята до публікації в іншому науковому журналі. При посиланні на опубліковану статтю в журналі "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" видавництво просить розміщувати посилання (повний URL матеріалу) на офіційний сайт журналу.

 
 

Авторські права

Автори, що публікують в даному журналі, погоджуються з наступним:

1. Автори зберігають за собою авторські права на роботу і надають журналу право першої публікації роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим поширювати дану роботу з обов'язковим збереженням посилань на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.
2. Автори зберігають право укладати окремі контрактні домовленості, які стосуються не-ексклюзивного поширення версії роботи в опублікованому тут вигляді (наприклад, розміщення її в інститутському сховище, публікацію в книзі), з посиланням на її оригінальну публікацію в цьому журналі.
3. Автори мають право розміщувати їх роботу в мережі Інтернет (наприклад в інститутському сховище або персональному сайті) до і під час процесу розгляду її даними журналом, так як це може привести до продуктивної обговоренню і більшій кількості посилань на дану роботу (Див. The Effect of Open Access).

 
 
 
 

Оплата за публікацію:

Журнал на вимагає плату за подання рукопису та його редагування. Автори компенсують редакції 20 євро за опублікування статті обсягом 8 стр. (вступає в дію з 2020 року).

 
 

Sponsors

Науковий відділ

Учасник

Колектив наукового персоналу кафедри будівельних машин фінансує випуск журналу за власні кошти.

Історія журналу

Історія створення

Науково-технічний збірник "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" було засновано в 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Початкова назва збірника була «Горные, строительные и дорожные машины. Межведомственный республиканский научно-технический сборник». Збірник випускався в УРСР видавництвом «Техніка», а першим головним редактором збірника став ректор Київського інженерно-будівельного інституту, доктор технічних наук, професор Вєтров Юрій Олександрович, який і виступив ініціатором створення наукового видання. Юрій Олександрович вважав, що розвиток будь-якої галузі науки не можливе без висвітлення та оприлюднення результатів наукових досліджень і саме наукове видання повинно стати відкритим майданчиком для обговорення і критики таких досліджень.

В 1978 році видавництво «Техніка» надало журналу міжнародний ідентифікатор наукового видання ISSN: 0130-1276. Починаючи з випусків 26 та 27 журнал «Горные, строительные и дорожные машины» використовує саме цей номер ISSN. В 1985 році виходить останній випуск №38 журнала з назвою «Горные, строительные и дорожные машины». Починаючи з №39 (1986 рік) журнал отримує назву «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины».
В 1993 році, вже після оголошення незалежності України, було переоформлено журнал відповідно до вимог українського законодавства, внаслідок чого було змінено назву, а саме зроблено переклад на українську мову. Збірник отримав назву  «Горні, будівельні, дорожні та меліоративні машини» – випуск №48 1994 рік, проте в перекладі назви було не якіско виконано переклад терміну «Горные», який в даному контексте будет «Гірничі», тому лише в 1995 році починаючи з випуску №49 журнал отримав назву «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини», а головним редактором журналу призначено авторитетного науковця, доктора наук і професора Баладінського Вадима Леонідовича.

В 2009 році журнал отримав державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009 р.
Головним редактором журналу на сьогодні є Сукач Михайло Кузьмич -  член Академії інженерних наук, Академії будівництва України та Польської Академії Наук, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.
Журнал випускається за підтримки вітчизняних вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування. Випускається 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

В 2014 році було перереєстовано ISSN журналу згідно до вимог наукометричних баз SCOPUS та Web of Sience. Відповідно останнім номером журналу із ISSN: 0130-1276 став №82 (2013 рік), а починаючи з №83 журнал “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” використовує новий номер ISSN: 2312-6590.

В 2020 році збірник отримав міжнародний електронній індентифікатов ISSN(online) 2709-6149, що згідно міжнародних норм дозволяє випуск електронного видання статей не залежно від випуску друкованих версій.

 

Історичне значення для науки і техніки

Науково-технічний збірник "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" відіграв важливу роль в створенні та становленні наукових українських шкіл за напрямами низькоенергоємного динамічного руйнування робочих середовищ, динаміка вібраційних високоефективних машин, оптимізація режимів роботи підіймально-транспортних машин.
За часів Української РСР редколегія наукового видання активно співпрацювала з Китайською народною республікою та Респу́блікою Коре́я, де вже сьогодні активно і успішно застосовують набуті знання.

Починаючи з 90-х років, вектор співпраці  наукової спільноти збірника "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" було змінено в сторону заходу. Саме під час візитів редактора журналу Баладінського Вадима Леонідовича до США було започатковано співпрацю з українською діаспорою Америки та американськими вузами і вченими. Завдячуючи саме виданням збірника були започатковані наукові американські школи з розрахунку швидкісного динамічного руйнування зв’язних робочих середовищ.